Afrika zal als de feniks uit zijn as verrijzen.

Sessie nr. 4 van 3 maart 2022 – Origineel Nederlands

Ontvangen door Wivine

Plaats : Mezzaverde in Belize

BEZOEKER : Planetair hoofd der serafijnen - Supernafijn van de primaire orde.

Nota Wivine : om zeker te zijn dat iedereen begrijpt wie hier is komen spreken, en in wiens naam, geef ik hierna een paar uittreksels uit het Urantia Boek.

Uittreksels uit Verhandeling 114 : Serafijnse Bestuur van de planeet.

114:0.1 (1250.1) De Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen middels vele hemelse krachten en instanties, maar voornamelijk door middel van het dienstbetoon van serafijnen.

De Meest Verheven Waarnemer.

114:4.2 (1253.5) Planetaire problemen van bepaalde klassen worden nog steeds geregeld door de Meest Verhevenen van Edentia (hoofdstad van de constellatie Norlatiadek), aangezien dezen ten tijde van de opstand van Lucifer de rechtsbevoegdheid hiertoe aan zich hebben getrokken. Het gezag in deze zaken wordt uitgeoefend door een Vorondadek-Zoon, de waarnemer van Norlatiadek, die zeer nauwe, adviserende betrekkingen onderhoudt met de supervisoren over de planeet. De commissarissen voor de rassen zijn zeer actief op Urantia, en hun verschillende afdelingshoofden zijn op informele wijze toegevoegd aan de residerende Vorondadek-waarnemer, die optreedt als hun adviserende bestuurder.

De meester-serafijnen der planetaire supervisie

114:6.1 (1254.7) Er zijn twaalf korpsen speciale serafijnen. Deze verheven engelen staan bekend als de meester-serafijnen der planetaire supervisie; zij staan onder het oppertoezicht van de Meest Verheven waarnemer op de planeet.

Hoofd der Serafijnen : ik kom u het volgende melden. Ik kom u spreken in naam van de Meest Verheven Waarnemer en ben vergezeld van de commissaris der rassen verantwoordelijk voor het Afrikaanse volk ten zuiden van de Sahara.

U bent allen bezorgd over de globale impact op de vrede en economie van de oorlog in Oekraïne met Rusland en dat begrijpen wij.

Onze job is de mensheid te helpen te vergeestelijken zonder aan hun vrije wil te raken. Wij kunnen invloed uitoefenen op lokale omstandigheden maar kunnen niet rechtstreeks op het menselijk bewustzijn inwerken. Ook u kunt dat niet. U kunt enkel op uw eigen inwerken zodat uw bewustzijn zich verheft. Het zijn uw vergeestelijkte gedachten gedragen door een zuivere Liefde die het algemeen bewustzijn van andere mensen kunnen beïnvloeden.

Als die gedachten naar Eenheid voor alle mensen bedoeld zijn, gedragen door een hoogwaardige goddelijke Liefde dan kan uw Gedachtenrichter ze plaatsen in een netwerk dat toegang geeft tot het suprabewustzijn van de mensen. Dat netwerk werd geïmplementeerd door de allerhoogste en zelfhandelende Gedachtenrichters (God Fragmenten) van levende mensen. Het is op die manier dat andere mensen wiens goddelijke idealen naar omhoog reiken deze gedachten kunnen oppikken. Zo gebeurt de verspreiding van geestelijke en morele idealen veel sneller onder de mensheid. Zo kunnen oorlogen vermeden worden of sneller opgelost waar ook ter wereld.

Het is aan de mens om de mens te helpen.

Het is uw verantwoordelijkheid en taak om uzelf tot zulk een geestelijke-liefdes hoogte te brengen in kalmte, rust en samenwerking met uw inwonend God Fragment. Dat is uw derde oplossing en U bent vrij om daarvoor te kiezen of niet.

Ook de Meest Verhevenen – van de Orde der Vorondadeks – mogen de vrije wil van de mensen niet aanraken. Zij werken op instituties, regeringen omdat dit groepen van mensen zijn en niet aanzien worden als individuen. Wij, de serafijnen, scheppen voor hen omstandigheden die de geestelijke vooruitgang kunnen bevorderen als zij op regeringsinstellingen of wereld instellingen werken zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties.

Het “Westen” heeft veel opportuniteiten gekregen. Zij hebben zich morele waarden eigen gemaakt, die echter niet ondersteund werden door geestelijke waarden. Zij hadden het potentieel om een reëel voorbeeld te zijn voor de mensheid en een geestelijk lichtbaken te worden.

Het spijtige is, dat als ze hun land verlaten met wapens, ze hun morele waarden thuis laten.

Vele bevolkingen zijn geestelijk geëvolueerd, maar niet alle machthebbers. Met machthebbers bedoel ik, de politiekers die door de bevolking worden verkozen en zij die op de achtergrond blijven van de ene regering na de andere en hun ambities en wereldvisie achter het gordijn verder zetten. Om dat te kunnen doen moeten ze

-      hun bevolking in het duister laten over hun echte motivaties en ze beliegen.

-      de ene bevolkingsgroep tegen de andere opjagen, in hun eigen land of elders: verdeel en heers.

De redenen die tot deze Russische-Amerikaanse oorlog heeft geleid waaronder de Oekraïense bevolking lijdt en waarvan de wereldbevolking de economische repercussies zal ondervinden, is zeer complex. Er zijn vele factoren die hier spelen die de laatste 30 jaren werden opgebouwd.

De aanstichters zullen het niet langer kunnen verbergen omdat de informatie circuleert en de waarheid naar boven komt.

Deze oorlog heeft het bewustzijn van de wereldvolkeren gebracht tot meer solidariteit onder hen. Over heel de wereld stijgt de sympathie en compassie, zonder voorkeur of afwijzing, voor beide bevolkingen betrokken in deze oorlog. Dat is totaal nieuw.

De heersers van het Westen zijn niet langer in staat om hun oude spelletjes te laten werken omdat ze altijd hetzelfde script draaien en de hele wereld het ziet.

Wij vragen alle mensen om liefde voor allen in jullie harten te houden en zowel de Russische bevolking als de Oekraïense bevolking te zegenen met uw gebeden en liefde. Zoek ook geen staatsverantwoordelijke want de echte verantwoordelijken die kent u niet. Die ziet u niet.

Zend ook uw gebeden van liefde en broederschap naar de andere bevolkingsgroepen die ook gebukt gaan onder plaatselijke oorlogen. Die al jaren in vluchtelingenkampen vastgehouden worden of nu vluchten voor het geweld en in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en blijven leven door dezelfde redenen. Bevolkingsgroepen die verder van uw bed leven en weinig impact hebben op het wereldgebeuren.

Voor ons bestaan er geen twee maten en gewichten. Iedere mens is in ons ogen even waardevol.

Behandel ieder mens gelijk, met respect en liefde, zoals wij dat doen. 

Aan het “Westen” zeggen wij het volgende :

Deze oorlog werd door mensen voorbereid, zoals alle oorlogen.

Van hen die veel hebben gekregen, verwachten wij ook meer. Doet u er niets mee, dan zal er ook veel teruggenomen worden.

Dit gezegd hebbende komen we aan het tweede onderwerp van vandaag.

De geestelijke leiders van de toekomst zullen de Afrikaanse bevolkingen zijn die onder de Sahara leven.

Wij vragen u om zich te verenigen en met elkaar als vrienden te leven en samen te werken. Wij vragen u om uw eigen bevolking te helpen en de wapens niet meer op te nemen tegen uw eigen bevolkingen.

Jullie zullen alle geestelijke hulp krijgen als jullie dat doen. God laat zijn kinderen die Hem kennen niet in de steek.

Uw continent vormt geen bedreiging voor de wereldvrede. Uw volk evenmin.

Jullie hebben alle kaarten in handen gekregen om de geestelijke leiding op u te nemen in de toekomst.

-      Er werden 2 Paradijs kinderen in uw continent geboren. Niet in Amerika, niet in Europa, niet in Azië ……. in Afrika.

-      Er is een Paradijs zoon in Latijns-Amerika geboren om dat continent te helpen.

-      Het kind afkomstig van de Constellatie Norlatiadek is wel degelijk in Latijns-Amerikaans geboren maar is van Aziatische oorsprong en zal later naar Azië gaan om daar te helpen.

-      Er zullen nog vele pupillen van de constellatie Vaders geboren worden van India tot Japan, in Oost en West Azië, van Rusland tot de Kaukasus, in Afrika en Latijns-Amerika.

-      Meer dan de helft van de Mezzaverde groep die wij nu opleiden en met ons meewerken zijn van en rondom het Afrikaanse continent. De anderen wonen in Latijns-Amerika, noord-Europa, rond de middellandse zee en de zee van Azov.

Afrika zal als de feniks uit zijn as verrijzen en een lichtdrager worden. Verenig jullie als broeders en zusters afkomstig van één Vader. 

Aangezien men altijd ergens moet beginnen, begin met uw eigen . Dan zal de rest wel volgen. Laat uw harten zich niet vullen met haat en wraakgevoelens voor wat jullie werd aangedaan. Sta daar boven.

Wij staan u bij met man en macht.

Aan allen die dit lezen zeggen wij : hou Liefde in uw harten voor iedereen en leg uw handen in die van God die in u allen woont. Laat u niet overmannen door angst, woede en haat. Ga enkel voort met wat de “Liefde “ in uw hart u toefluistert en blijf kalm.

Wat de Mezzaverde groep betreft die zijn al in actie getreden samen met de Paradijs Kinderen en krijgen hun orders van ons waar ze eerst moeten handelen.

Deze mensen werken voor onze planetaire regering, dus voor de wereld. Niet enkel voor hun eigen land, integendeel. Zij zijn zich bewust dat zij behoren tot een kosmische familie en welke verantwoordelijkheden op hen rusten. Zij komen elkaar nooit fysiek tegen. Communiceren ook niet met elkaar via sociale media zoals bvb Facebook. Kennen elkaars adres niet. Dat hoeft niet. Zo blijven ze veilig. Ze komen wel bijeen op zielsniveau. Allen worden beschermd door een bataljon Engelen en Middenwezens. Valt er iemand uit voor persoonlijke redenen, dan wordt die vervangen.

Dat was de boodschap van uw Serafijnse planetaire regering. Ik groet jullie.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.