De Paradijs Vader heeft zijn invloed op Urantia versterkt.

Sessie nr. 6 van 9 april 2022 – origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde in Belize

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Manovandet Melchizedek

Nota Wivine :

De oorlog in Ukraine heeft vele Europeanen bewogen en ook onder ons zijn er Europeanen. Het was zo onverwacht en zo onbegrijpelijk. Na een paar dagen wist ik wat er gaande was, wat die oorlog veroorzaakt had en dat ik tegen de anderen moest zwijgen. Iedereen moest het voor zichzelf uitmaken en eruit leren. Een ziel leert maar als er uitdagingen zijn.

Het lag vooral gevoelig bij de Europeanen. Er was angst en afkeur en veel lieten zich meesleuren door de eeuwenoude Russofobie wegens de gevoelige beelden die de media hen dagelijks voorlegde en altijd één schuldige aanwezen. Met andere woorden ze vervielen in dualiteit – er waren “de goede en de slechte” -  en ze waren mee aan het helpen om een immense “egregore van haat” op te bouwen die heel Europa en andere landen moest meeslepen. Daar moesten ze zich uittrekken.

Diegenen uit de groep van de andere continenten voelden er zich in het begin minder bij betrokken. Wat begrijpelijk is. Zij hebben hun problemen, zelfs ernstige moeilijkheden en het gebeurde aan de andere kant van hun wereld. Zij konden zich sneller uit de “dualiteit” bevrijden, een dualiteit die niet voortkwam uit de eeuwenoude Russofobie van de Europeanen maar tegenover de Europeanen in het algemeen, waaronder hun landen gedurende eeuwen hebben geleden en sommigen nog altijd.

U moet ook weten dat de Europeanen niet de meerderheid van de Mezzaverde groep vormen.

Voor ons is het heel belangrijk dat wij niet in “dualiteit” vervallen door ons te laten meeslepen door negatieve menselijke emoties, anders kan God door ons niet werken. Wij plaatsen dan een scherm die zijn Grote Zuivere Liefde filtert of zelfs tegenhoudt.

Gezien iedere mens “vrije wil” heeft was het belangrijk dat we allen hierover een beslissing namen. Allen moesten we een soort “innerlijk conflict” in onze harten overstijgen.

Dat is volgens mij eigenlijk snel gelukt en zo konden wij Gods Krachten over de wereld spreiden volgens Gods Wil en niet onze eigen wil.

Anders gezegd, wij werden bekwaam om, als groep, ons zielsbewustzijn te verheffen tot een niveau van hoger Goddelijk Bewustzijn. Hierdoor konden wij de Goddelijke Energie gekoppeld aan de Goddelijke Liefde die we in onze harten hadden opgebracht “exponentieel” verspreiden over alle mensen en in alle conflict zones in de wereld. Want we hebben wel degelijk de toer van de wereld gedaan in enkele weken.

Dit was onze “echte missie”, onze grote uitdaging waar we zo lang op voorbereid werden. Het had niets te maken met het ontvangen van berichten van de Hemelsen om ze op het web te zetten, niets met helderziendheid, nee. Dit alles staat nog veel te dicht bij het menselijk bewustzijn en het menselijk ego. De Hemelsen hadden een groep nodig die dat allemaal kon overstijgen, transcenderen en dat kostte tijd, training en nederigheid, veel nederigheid.

Maar in welke mate hadden wij dit deel van de plannen van Christus Michael kunnen verwezenlijken?

Op 5 maart 2022 hadden we weer een groepsmeditatie om vele oorlogsgebieden op de wereld te helpen en andere landen te beschermen. Er zijn er die daar soms herinneringen aan over houden, anderen niet.

Hier is het verslag van iemand van de groep – die geen Europeaan is :

Ik ging naar het conflictgebied in Oekraďne-Rusland, stuurde energie naar beide landen en keerde toen terug naar de tempel in Placencia. Ik was overstuur door wat ik had gezien en vroeg de Universele Vader om een escalatie te voorkomen. Ik kreeg kort uitleg over hoe het "Korps der Bestemmingsreservisten” ingrijpt en verder zal ingrijpen. Een stem vertelde me "nu kun je alles van bovenaf bekijken en heb je een beter inzicht". Ik kwam weer tot rust.

Toch bleef ik bezorgd over dit conflict tussen Rusland en Oekraďne. Hierop kreeg ik volgende uitleg : “dit conflict was onvermijdelijk. De configuratie (van wereldmachten) moest veranderen. Deze oorlog wordt door ons gecontroleerd om iets veel ernstiger te voorkomen”.

Manovandet Melchizedek: Mijn kinderen, jullie kennen mij niet. Ik ken jullie echter wel. Ik kom jullie hoop geven en aanmoedigen.

Ik ga even een kleine herhaling doen van de gevolgen van de Lucifer opstand om u de gebeurtenissen te doen begrijpen van wat er nu op uw planeet gebeurt.

Toen Christus Michael zijn leven beëindigde als Jezus van Nazareth op uw planeet heeft hij een einde gesteld aan de opstand van Lucifer en heel zijn gevolg in uw planetenstelsel Satania.

Maar niet op de 37 planeten van de opstandige Planetaire Vorsten, waaronder uw planeet.

Hij werd toen Volmachtig Soeverein van zijn plaatselijk universum Nebadon. Hij kon dus uit eigen macht een einde maken aan deze opstand in de Hemelen.

Gabriël van Salvington, de eerst geboren Zoon van Christus Michael en uw Moeder Geest, had een verzoek ingediend bij de rechtbanken van uw Superuniversum, die op bevel werken van “De Ouden der Dagen”. Dat verzoek vroeg om alle rebellerende wezens van het planetenstelsel Satania te laten vernietigen die halsstarrig bleven weigeren om tot beter inzicht te komen en zich te laten rehabiliteren.

Deze Hoge gerechtshoven hebben zich toen niet onmiddellijk uitgesproken. Lucifer en zijn naaste acolieten werden weliswaar gevangen genomen. De rebelse planetaire vorsten konden zich nog wel vrij bewegen op hun planeten samen met hun rebelse engelen.

De berechtiging en systematische verwijdering van de rebellen op de rebelse planeten, dus ook op uw aarde, is pas begonnen tussen 1985-1990 volgens uw westerse jaartelling. De mensen die Caligastia, Satan en Lucifer gunstig waren gebleven konden tot dan nog door Caligastia beďnvloedt worden en met hem samenzweren.

Waar ging die Lucifer opstand over en hoe vertaalde zich dat op uw planeet?

-      De Luciferianen geloven niet in een Paradijs God en het bereiken van de goddelijke Paradijselijke staat van de eeuwige ziel. Zij geloven in een persoonlijke vrijheid, zelf-beslissingsrecht voor de planetaire vorsten en waren ervan overtuigd dat alle Kracht en Bewustzijn inherent waren in de universum energieën. Natuurlijk was Lucifer de baas van deze zogenaamde ‘vrijheidsopstand’ gericht tegen hun Vader, Christus Michael, en tegen de wetten en wetgeving van de Ouden der Dagen. De Paradijs Goden, en de Paradijs Zonen en Dochters waren slechts een uitvinding om de geschapen Wezens in het plaatselijk universum Nebadon onder de knie te houden. Lucifer erkende wel Christus Michael als zijn vader, maar niet als Paradijs Zoon van een onbestaande God die hem zijn wetten kon opdringen.

-      Vermijden dat zielen zich kunnen ontwikkelen tot de Paradijselijke staat. Dat deden ze en hun huidige menselijke aanhangers doen dat nog altijd door mensen in gruwelijke omstandigheden op te offeren, martelingen, bevolkingsaantal verminderen, bloedige oorlogen, terrorisme, haatcampagnes organiseren tegen een persoon of een volk, genetische manipulaties en constant angst induceren in de bevolkingen. Door massa vernietigingswapens en biochemische wapens te ontwikkelen.

 

Wat ze niet konden doen was het bewustzijn of de ziel van de Godgelovige mens beďnvloeden, zij konden aan Gods kinderen niet aan.  Ze konden wel via mensen die hen aanhangig waren het lichaam van iemand vernietigen, maar niet de godsgelovige ziel. Noch op de materiële werelden, noch op de morontia werelden zijn ze daarin gelukt, laat staan de geestgelijke werelden waar ze niet konden binnen geraken.

Geloof was en is nog altijd het sterkste wapen tegen de duisternis op alle niveaus van bestaan van de mens en zijn opklimmende ziel.

Het morontia planetenstelsel Satania werd, na de opstand van 200.000 jaar geleden, volledig in quarantaine geplaatst en dus ook de 37 rebelse planeten.  Om hieruit te geraken moesten de Luciferiaanse rebellen berecht worden en vernietigd.

De verwijdering en de berechtiging van de Luciferiaanse rebellen is al +/- 35 aardse jaren begonnen.

Ondertussen werd de quarantaine opgeheven van het planetenstelsel Satania en de communicaties met de constellatie Norlatiadek waartoe Satania behoord, hersteld.

Maar nog niet bij alle rebelse planeten.

De komst van 3 Paradijs kinderen op Urantia, uw planeet, namelijk

-      de Avonal of Magistraat Zoon – Aaron

-      de Schepper Zoon – Luova

-      de Scheppende Dochter – Uni

hebben het mogelijk gemaakt om de communicatie-circuits van uw planeet met uw planetenstelsel Satania en haar hoofdstad Jerusem te heropenen. Zij hebben meegeholpen aan het implementeren van heel wat geestelijke energie centrales op uw planeet met de medewerking van een groep mensen die behoren tot het “het Korps der Bestemmingsreservisten

Dat heeft gevolgen op de machtsverhoudingen op uw planeet, en ook tussen de kinderen Gods en de volgelingen van het Luciferiaanse gedachtengoed.

De Vader in het Paradijs heeft nu zijn greep op de aarde, op Urantia verstevigd door ‘Zijn Kracht en Zijn Liefde” uit te storten.

Hierdoor worden de Godsgelovige mensen gesterkt en worden ze bewust dat ze samen met God onoverwinbaar zijn om mee te helpen aan een betere wereld voor iedereen.

Een kind Gods zal een ander kind Gods onmiddellijk herkennen, gelijk waar ter wereld. Ze zullen het kenmerk hebben dat ze niet oordelen, dat ze de ene niet tegen de andere opzetten, vergevensgezind zijn en liefde uitstralen. Zij zullen op natuurlijke wijze iedereen met respect en eerbied behandelen. Zonder zichzelf constant te bewieroken alsof zij de grootsten en meest verhevene zijn.

Zij die God niet kennen, enkel hun eigen machtszucht en het Luciferiaanse gedachtengoed aanhangig blijven, zullen hun plannen verijdeld zien omdat niets hen nog ondersteund. Dat hadden ze kunnen veranderen indien ze Godsbewust waren geworden en hun medemens lief hadden gehad. Maar dat zijn ze niet en het woord liefhebben kennen ze niet of blijft beperkt tot een paar mensen in hun omgeving. Ze zijn zich enkel bewust en dronken van hun wereldse macht.

De Goddelijke Krachten die nu over uw planeet uitgestort worden zal ieder kind van God beroeren en wakker schudden.

Dat houdt ook in dat niet alle mensen, kinderen Gods zijn. Dat er mensen zijn op uw planeet die niet door Gods Krachten kunnen beroerd worden of ze zullen weigeren. Mensen die onbekwaam zijn om zich een ziel te ontwikkelen.

Gods Kracht zal de harten van de mensenkinderen zo beroeren dat er velen zullen zijn die zich zullen groeperen om een totaal andere vreedzame wereldorde in te stellen waar God zijn plaats heeft gelijk uit welke religie hij of zij voortkomt of de naam men Hem geeft.

De tektonische platen op uw wereld hebben bewogen en dat heeft altijd gevolgen. Zeker op hen die niet tot inkeer willen komen en hun machtsgreep op de wereld niet willen lossen.

Daar komt allemaal verandering in. Van een goddeloze wereld is er nu een verschuiving naar een wereld die God kennend is.

Het enige wat we u vragen is om alle mensen met liefde te ondersteunen, of u ze nu als vriend of vijand beschouwt. Allen zijn jullie broeders en zusters, ze hebben allemaal ooit geleden onder het Luciferiaanse bewind. Bid en mediteer om de Wil van God te kennen, zodat u begrijpt hoe u echt goed kunt doen en stel u eigen in vrage. Wijs enkel uzelf met de vinger, nooit anderen als je een conflict wilt oplossen. God dorst nooit naar wraak, straft niet en reikt altijd de hand uit. Uw mensheid heeft nog een lange weg te gaan om daar te geraken.

Laat ons het kaf van het koren scheiden.  

Ja, Wivine, het is jullie allen gelukt om die missie te volbrengen. Jullie Engelen hebben tranen van vreugde in hun ogen. Wees daar zeker van.

Hou het allen vol. Er is nog werk te doen.

Het was mij een waar genoegen, mijn kinderen. Tot ziens. We zullen elkaar ooit wel eens tegenkomen.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.