Het is de aanhouder die wint.

Sessie nr 10 van 10 augustus 2022- Nederlandse vertaling – Origineel Frans

Plaats : Mezzaverde in België

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Malvantra Melchizedek

Nota Wivine :

Het eerste deel is een beperkte beschrijving over de serafijnse regering van onze planeet (zie Urantia Boek Verhandeling 114) die mij werd gevraagd te maken voordat ik een antwoord kreeg op een vraag die me al meer dan een week dwarszat. We weten dat we met verschillende Hemelse Orden en Aartsengelen werken, dat we deel uitmaken van het Reserve Korps der Bestemming en dat we daarom allemaal betrokken zijn bij een van de 12 groepen Speciale Serafijnen die zich bezighouden met 12 verschillende domeinen. Maar waar staan wij? Hebben we een keuze of worden we automatisch in een van de 12 groepen geplaatst? Hebben deze twaalf groepen met hun respectievelijke domeinen een of andere geestelijke hiërarchie of belang?

1)De Meest Verhevenen van de Orde der Vorondadeks

heersen over planeten bewoond door mensen, met veel hemelse persoonlijkheden, maar meestal met de hulp van de serafijnen, vooral op een opstandige planeet als de onze.

Een Meest Verhevene - Vorondadek Zoon, neemt alleen de regeringsmacht van een planeet in handen in het geval van ernstige problemen, vaak als gevolg van een opstand. Dit is ongeveer dertig keer gebeurd op Urantia.

De huidige Meest Verhevene -Vorondadek Zoon, afkomstig uit Edentia – hoofdstad van onze constellatie Norlatiadek, is hier als Waarnemer, maar behoudt niettemin de beslissingsbevoegdheid over bepaalde problemen die het gevolg zijn van de opstand. Hij werkt nauw samen met alle toezichthouders op de planeet, van wie sommigen rechtstreeks aan Hem rapporteren, zoals de commissarissen der rassen.

2) De Serafijnen van het planetaire bestuur.

Er zijn +/- 500 miljoen stellen serafijnen op aarde die voor hen werken. Dit betekent dat er op aarde meer dan 1 miljard Engelen, Cherubijnen en Sanobijnen zijn, evenals andere soorten engelen zoals boodschappers of dragers van zielen naar andere werelden of volgend op sterfgevallen.

Ze werken met de Middenwezens en hun functies zijn niet beperkt tot het spelen van de beschermengel voor een individu of voor een groep mensen. Ze hebben nog veel meer taken te vervullen.

In dit enorme aantal engelen zijn er 12 groepen speciale, afgestudeerde serafijnen die hier aankwamen met de Gouverneur-generaal, op hetzelfde moment als de uitstorting van de Geest van Waarheid van Christus. Ze werden toegewezen aan 12 speciale diensten in verschillende sectoren. Elke groep wordt geleid door een Meester Serafijnen en deze 12 Meester Serafijnen komen samen in een raad die wordt voorgezeten door een Supernafijn van de primaire orde die samenwerkt met de Gouverneur-generaal van de planeet. De Gouverneur-generaal heeft geen bevoegdheid om de zaken van onze wereld te leiden. Hij is een coördinator: hij coördineert, adviseert en informeert alle betrokken persoonlijkheden over de beslissingen die door de verschillende bestuursniveaus worden genomen.

De 12 korpsen speciale Serafijnen zijn :

1)  De epochale Engelen

2)  De Engelen van de vooruitgang.

3)  De religieuze behoeders.

4)  De Engelen van het leven der naties.

5)  De Engelen van de rassen.

6)  De Engelen van de toekomst.

7)  De Engelen van de Verlichting

8)  De Engelen van de gezondheid

9)  De Serafijnen van het gezin

10)              De Engelen van de industrie

11)              De Engelen van ontspanning.

12)              De Engelen van het bovenmenselijk dienstbetoon.

Zij zijn degenen die de mensen die behoren tot het Korps der Bestemmingsreservisten - waar we allemaal deel van uitmaken, behouden en gebruiken.

3) De Aartsengelen

Zaken die uitsluitend geestelijke zijn, vallen onder het hoogste gezag van de Aartsengel die het hoofdkwartier leidt van het bataljon van Aartsengelen dat door Christus Michael (Jezus) op Urantia werd gevestigd. Aartsengel die de directe bevelen van Christus Michael gehoorzaamt.

Dit behoort niet tot de taken van de Allerhoogste Waarnemer -  Vorondadek Zoon.

Malvantra Melchizedek :

Goedendag, mijn kinderen. De Hemelse planétaire regering van uw planeet is een beetje ingewikkelder dan op een gewone planeet waar geen rebellie is ontstaan. Het feit dat Christus Michael, als Jezus van Nazareth of Jeshua Ben Joseph, een menselijk leven heeft aangenomen op uw planeet om zijn 7de zelfschenking te volbrengen en zo de volledige macht gekregen heeft over zijn plaatselijk universum Nebadon, maakt het nog wat ingewikkelder.

Het menselijk verstand of bewustzijn houdt van klassementen, alles in duidelijk afgescheiden vakjes verdelen. Mensen denken in hoger en lager. Dat reflecteert zich in hun maatschappijen met hun sociale rangen, zelfs tot in de wetenschap.

Hoger = meerwaarde in status, glorie en macht over alles en iedereen

Lager = minderwaardig, onderdanigheid, onbekwaamheid tot zelfs een uitgestotene kunnen worden in de maatschappij.

Het Urantia Boek bevat niet alle informatie, en is geschreven op een manier die voor de Europese academici in het begin van de 20ste eeuw (1935) logisch aanvaardbaar en begrijpbaar was.

Een revelatie is altijd bestemd voor een tijdperk, voor de mensen van toen en kan zowel doorgegeven worden aan personen

- zonder hogere geschoolde opleidingen, wat het voordeel heeft dat er minder interferentie is van het menselijk denken, dus minder mee geknoeid wordt maar ook moeilijker te verspreiden is.

- aan mensen die wel een hogere geschooldheid hebben en dan lopen we de kans op een grotere interferentie van hun menselijk brein of bewustzijn door toevoeging van gangbare academische of geestelijke theorieën onder hun kringen.

Een revelatie kan op verschillende manieren gebeuren maar daar gaan we hier niet op ingaan.

U hoeft alleen te weten dat een openbaring die door de menselijke geest passeert altijd een beetje vervormd wordt en daarom zal een waakzame lezer de geestelijke juwelen er uithalen, ze schoonmaken en polijsten zodat al hun schoonheid tevoorschijn komt.

Een openbaring is nooit volledig, moet gezien worden in de context van de tijd waarin de ‘ontvanger’ heeft geleefd en is een steun om de mensheid te helpen een stapje vooruit te gaan in haar geestelijke evolutie. We spreken hier van de mensheid als geheel. Geestelijke kennis bestemd voor de ziel evolueert over millennia en is daarom levend en veranderlijk. Al wat leeft in het Heelal is onderhevig aan evolutie en verandering, dus ook de geestelijke kennis van de mensheid op een planeet.

Bijgevolg worden er regelmatig nieuwe revelaties gedaan, die een nieuw licht werpen op oude revelaties vermeld in Oude Boeken van verschillende bevolkingsgroepen.

Vergelijk het met de vooruitgang van de wetenschap. Er zijn oude theorieën en bevindingen die nu nog altijd gangbaar zijn in uw wetenschap, maar vervolledigd werden met nieuwe ontdekkingen die een ander licht scheppen en een uitbreiding geven aan de oude kennis. Zo worden ook oude theorieën die niet juist bleken te zijn weggeveegd door nieuwe ontdekkingen. Uw wetenschap is in constante evolutie en zo gaat het ook met uw geestelijke evolutie.

Als men oude revelaties met betrekking tot geestelijke dingen krachtdadig gaat kristalliseren en opdringen dan worden die op termijn een remmer voor de geestelijke evolutie. Waardoor de nood zich voordoet om oude wijsheden regelmatig terug op de voorgrond te plaatsen in een moderner kleedje met nieuwe snufjes eraan.

Wat jullie plaats betreft in de hiërarchie en organisatie van het Serafijnse Bestuur van uw planeet, zal ik het volgende zeggen.

Jullie zijn een ‘project van de Melchizedeks’ die zich bezighouden met de scholen die de gevolgen van de rebellie bestuderen waarvan ik de leiding heb. Dit project werd in leven geroepen door

-Christus Michael (Jezus) in samenwerking met ons en

de Meest Verhevenen Waarnemer – van de Orde der Vorondadek Zonen op Urantia en

- het Hoofd van de Aartsengelen die gestationeerd zijn op Urantia.   

De bedoeling ervan was om een groep mensen te vormen

-      die belangstelling hadden in het werken met Energieën om via die weg ertoe te komen met de Zuivere Energie van hun God Fragment te kunnen werken.

Mensen die ons wilden helpen op die manier om het Luciferiaanse netwerk te breken en te vervangen. Mensen die zich overgeven aan onze leiding en autoriteit uit vrije wil en dat is op aarde geen gemakkelijke taak, noch voor ons, noch voor jullie.

Mensen die een gewoon leven leiden met moeders, vaders, jonge en oudere mensen, mensen uit verschillende etnische bevolkingen met verschillende religieuze achtergronden. Mensen die het goddelijke zowel in zich als in hun dagelijkse leven konden integreren.

-      Mensen die erin lukten om het Goddelijke Bewustzijn te bereiken van hun inwonend God Fragment zodat deze autonoom kan worden en dus zijn pupil af en toe kan verlaten om ander werk te doen voor de geestelijke evolutie van de mensheid.

Deze autonome God Fragmenten of Gedachtenrichters werken onder de leiding van de verpersoonlijkte Gedachtenrichter die de mens Jezus van Nazareth heeft vergezeld in zijn menselijk leven om dat niveau te bereiken.

Het opzet van dit experiment met jullie is zeer veelzijdig en groots. Het laat ons toe om te experimenteren om te zien wat werkt en wat niet. Wat werkt gaan wij de Melchizedeks, met het akkoord van Christus Michael, dan grootschalig implementeren in samenwerking met het Serafijnse bestuur, de Meest Verheven Waarnemer en het hoofd van de Aartsengelen.

Het soort taken dat u uitvoert met ons, de aartsengelen en de serafijnen hangt af van uw inspanningen, uw wilskracht en uw strijdlust. Het is zoals met alles: u begint, u leert, u doet ervaring op, u groeit en krijgt meer verantwoordelijkheden.

Met andere woorden, in welke groep jullie ingeschakeld worden van de 12 uitzonderlijke groepen Serafijnen is niet relevant. Jullie worden verspreid over al die groepen en soms veranderen jullie van groep als wij dat noodzakelijk achten voor het welzijn van de geestelijke vooruitgang van de mensheid. Soms werken jullie allen samen een tijdje in één groep, soms zijn jullie verspreid.

In welke groep jullie zich bevinden geeft geen enkele aanwijzing over jullie zielsgroei of zielshoogte. Jullie worden daar geplaatst waar jullie het nuttigst zijn op een gegeven moment.

Jullie grootste en moeilijkste missie is erin te lukken om zodanig dicht bij jullie God Fragment te komen door constant in communicatie te blijven met Hem, dat Hij door jullie kan werken in verschillende dimensies en dat jullie hierdoor de ‘Verlichting’ bereiken en het stadium van Godmens.

Pas dan kunnen jullie zichzelf “Bakens van Verlichting” noemen die het supra bewustzijn van heel de mensheid verlichten en vergeestelijken. Dat werk kunt u enkel doen als nederige “onbekende soldaat”.

En dat is heel wat anders dan de mensen in uw omgeving te willen evangeliseren en overtuigen van uw beperkte geestelijke kennis. Wat ooit een noodzaak was, kan nu een rem worden op de geestelijke ontwikkeling in deze vernieuwende tijden.

Jullie willen vrede en welvaart voor iedereen in de wereld. Hiervoor heeft onze Vader, Christus Michael, een weg geopend. U hebt “vrije wil” ontvangen om die weg te bewandelen wanner u wilt, met de snelheid die u verkiest.

Begin dus bij uzelf.

Keer naar binnen en open de deur voor uw God Fragment in uw hart. Wij zullen jullie allen begeleiden op die moeilijke weg tot aan de ‘top’.

Hou jullie handen in de onze, vertrouw op de wijsheid van God, en dan zullen jullie al uw uitdagingen, al uw innerlijke en uiterlijke gevechten overwinnen. Het is niet gemakkelijk, dat weten we en we houden daar rekening mee. Het zijn de laatste stapjes die altijd het moeilijkste zijn. Hou het vol en geeft het niet op. Ga altijd voort. Rustpauzes horen erbij maar geen stilstand. Want stilstand betekent vroeg of laat achteruitgang.

Het is de aanhouder die wint.

Jullie wereld ervaart momenteel veel ontwrichting. Blijf vertrouwen! Het is aan het beteren, ook al komt het nog niet tot uiting in uw media. Bid en stuur liefde naar iedereen, sluit niemand uit uw hart, wij doen dat ook niet.

Tot ziens mijn vrienden. Dit was Malvantra Melchizedek.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie het Urantia Boek.