Van waar komt de behoefte om belangeloos te helpen ?

Sessie nr 11 van 21 september 2022 -Nederlandse vertalingĖ Origineel Frans.

Plaats : Mezzaverde in Spanje.

Ontvangen door Oscar en Wivine

Bezoeker : Christus Michael (Jezus) Ė Soeverein van het plaatselijk universum Nebadon, gelegen in het Superuniversum nr 7-Orvonton.

Nota Wivine : we hebben allemaal dezelfde vragen als we 'het pad' van God, Jezus en de Hemelingen bewandelen. Wat het moeilijkst te beheren valt is de behoefte, het dwingende verlangen om anderen te helpen en dan onze onmacht te beseffen om al hun fysieke, psychologische, sentimentele en financiŽle lijden te verlichten.

Maar waar komt die behoefte ineens vandaan, dit verlangen om anderen te helpen op een altruÔstische, belangeloze, genereuze manier, zonder oordeel of paternalisme?

Hierna het antwoord van Jezus en eerst de ervaring van Oscar, die in Colombia woont. Hij sloot zich geruime tijd aan bij onze groepsmeditaties, nadat hij "de activering van de bewustzijnsklieren had ontvangen die gevoelig zijn voor al wat van de Geest afkomstig is".

Oscar : Mijn vrouw en ik kwamen terug van de markt waar we onze inkopen hadden gedaan. Op de terugweg was er een oudere dame die snoepjes (lollyís) aanbood voor munten. Dit is vrij gebruikelijk in de steden van Colombia.

Hoewel ik haar niet veel had gegeven, was ze ons zo dankbaar dat het ons hart raakte. Wat mijn ziel het meest ontroerde, was wat ze aan het einde zei: "Ik zal jullie beiden opwachten aan de andere kant, reken erop." Toen zegende ze ons allebei.

Het was alsof ze meer voor ons had gedaan dan wij voor haar. Ik heb van deze dame de meest oprechte glimlach en blik gekregen in mijn leven.

Toen voelde ik het. Ik voelde deze LIEFDE die ons kan binnenvallen als we speciale meditaties hebben.

Mijn vrouw en ik hadden die dag geluk. We hadden een heldin van de Universele Vader ontmoet die lolly's verkocht voor een glimlach.

Ik wilde vroeger deze mensen in precaire situaties altijd naar huis brengen en hen vertellen dat alles goed zou komen. Tot ik in een meditatie te horen kreeg dat iedereen zijn eigen weg moest gaan. Dat de problemen van het leven hen "sterker" zouden maken in de volgende werelden.

Dus bleef ik zo goed mogelijk helpen, ook degenen die minder eervolle bedoelingen hadden, simpelweg omdat ik wilde "helpen".

Later stelde ik mijn vraag wat uitgebreider in een andere meditatie door te zeggen:

"Ik weet dat ik niet de middelen of de faciliteiten heb om iedereen te helpen, dat ik alleen Paradijs Energie kan sturen en dat ik met mijn beperkte financiŽle middelen hen slechts een beetje kan verlichten. Hoe kan ik anderen meer helpen?"

Ik kreeg volgend antwoord:

"De materiŽle omstandigheden van de overgrote meerderheid van jullie wereldbevolking zijn niet al te best. Er is veel lijden omdat de rijkdommen voor de optimale ontwikkeling van ieder mens onder enkelen worden verdeeld. Maar dit weet je al.

Niettemin genereert dit lijden 'kracht' voor in het volgend leven. Degenen die niets hebben, verwerven zo een ongekende dynamiek en kracht, wetende dat in het leven na de dood alles is gegarandeerd voor hun voortbestaan.

Je weet in je hart dat wanneer iemand je een vraag stelt, je eerst moet mediteren over het antwoord dat je wilt geven in relatie tot de kennis van die persoon.

- Als u te veel zegt, kunt u verwarring veroorzaken en kan de persoon zich verloren voelen.

- Als u precies de juiste hoeveelheid geeft, zoals een klein hapje, zal de persoon zijn eigen antwoorden beginnen zoeken, wat een exponentiŽle groei genereert als hij of zij dit pad aanhoudt.

- Niets geven zal geen nieuwe veranderingen teweegbrengen alvorens hun situatie goed komt.

Iedereen heeft een pad te volgen. Een fragment van de Vader woont in hen allemaal. Het doel is altijd de ervaring, omdat het totaal onmogelijk is om die te vervangen in de "Tijdperken van vervolmaking" die daarna komen.

Je weet dat je perspectief beperkt is, dat je zo beetje bij beetje groeit. Je vertrouwt echter niet blindelings zonder kennis, wel als een kind dat weet, met het volste vertrouwen.

God ontkent of straft Zijn kinderen niet met lijden, ellende of armoede, want Hij heeft het Perspectief van Degene die alles weet, van begin tot eind. Dus Hij weet altijd hoe het afloopt.

Het ligt niet in uw macht om hen allemaal uit hun materiŽle of andere lijden in dit leven te helpen.

En,

Geestelijke groei is het werk van de ďKleine GodĒ die in hun harten woont.

Meestal zaai je hoop in hun hart met de liefde die je ze geeft, door een glimlach, een groet, een deel van jou. Ze zullen het waarnemen en hun hart zal zachter en vredig worden, zelfs als ze niet begrijpen waarom."

Christus Michael (Jezus) : hallo mijn geliefde kinderen. Ik beleefde dit dilemma mijn hele menselijke leven als Jezus van Nazareth of Joshua ben Joseph en vaak deed mijn hart pijn. Net als jij moest ik een besluit nemen en deze beperkingen accepteren zonder te stoppen met te geven wat ik me kon veroorloven.

Dus de grote vraag: waar komt deze behoefte vandaan, dit verlangen dat je overweldigt om anderen te helpen? Niet alleen je familie of vrienden, maar alle anderen die je niet eens kent?

De behoefte om onbaatzuchtig te helpen is niet aangeboren of instinctief bij de mens.

Mensen bij wie die neiging zich ontwikkelt zijn

-      Zelfstandig denkende personen. Mensen die zich niet blind laten leiden door de gedachten van een ander. Het zijn geen meelopers.

-      Het zijn betrouwbare, rechtschapen personen die goedaardig zijn,

-      Godkennend zijn. Zij kennen God, zoeken er contact mee of zijn er actief mee in contact.

Het zijn Godlievende mensen die God ervaren als de Grote Vader van alle mensen. Zij ervaren Zijn Liefde en worden erdoor gevuld. Zo worden zij bewust van de Eenheid onder de mensen. Iedere mens wordt een broeder of zuster van hen omdat ze tot het besef gekomen zijn dat ze allen geschapen en bewoond worden door dezelfde, liefdevolle Goddelijke Vader. Gelijk welke religieuze voorstelling zij ervan hebben of naam geven.

Gods Liefde is onbaatzuchtig en geeft die vrijelijk en liefdevol aan eenieder die deze Liefde wilt ontvangen. Hierdoor zal de ziel die zich van God-bewust wordt, door Zijn Liefde gevuld worden en de neiging ontwikkelen die op anderen over te dragen.

Er zijn er hoe langer hoe meer van deze mensen en zij bevinden zich overal. Er is geen land zonder. Het zijn hun gedachten van menslievendheid, van solidariteit, die het sociaal gedrag zullen beÔnvloeden van hun medemens en regeringen. Zij zullen de wens uitten voor een betere verdeling van de bronnen, hulpmiddelen, grondstoffen, voeding en water, zodat uw wereld een leefbare plaatst wordt voor allen. De actuele en komende generaties van Godlievende, rechtschapen mensen zullen de regeringen van morgen vormen en de mentaliteit van de internationale relaties bepalen.

Wij zullen hen bijstaan om nieuwe ontdekkingen te doen op energie vlak, medische gezondheid, voedselvoorzieningen, water bevoorrading, klimmaat veranderingen, economische omwentelingen en diplomatisch gedrag.

Daar zijn wij nu al mee bezig. Dit is niet voor een verre toekomst. Het gebeurt allemaal hier en nu en zal zich verder ontwikkelen. Binnen 10, 20, 30 jaar en meer zal er een totale mentaliteitsverandering heersen in de internationale relaties.

Nu al zijn de grondvesten gelegd die dat in beweging hebben gebracht op wereldvlak. Alles zal zeer snel gaan, het zal niet altijd van een leien dakje lopen.

Er is geen weg meer terug. De Geestelijke Wereld is altijd de sterkste.

De enkelen die alles in handen hebben komen in de minderheid en verliezen aan aanzien. Ze zullen hun plannen en hun ware aangezicht niet meer kunnen verstoppen. Ik zal alles naar boven laten komen.

Ook zij zullen ooit inzien dat een eerlijke samenwerking en verdeling meer voordelen inhoudt dan overal destructie en oorlog te zaaien door broeders tegen elkaar op te zetten, regeringen omver te gooien of om te kopen. Door landen te bestelen terwijl ze de bevolkingen doelbewust in armoede laten leven. Het zal voor hen misschien nog een generatie duren, maar komen zal het. Wees gerust.

Zij die toch weigerachtig blijven tegenover de onbaatzuchtige Liefde die hen geschonken wordt door Gods mensen, die de hand weigeren die naar hen wordt uitgestoken, zullen zich als wilde wolven tegen elkaar keren en zich onder elkaar verscheuren.

Deze planeet werd door MIJ voor God terug opgeŽist en al de geestelijke infrastructuur die daar voor nodig is werd in plaats gezet. Alles is operatief en de nodige bataljons Engelen met hun leiders en helpers staan paraat.

Denk er niet aan om hier nucleaire schade te berokkenen. We zullen tussenkomen en u weet dat we dat kunnen.

Mijn vrienden, wees allen gerust, wij staan paraat. Onze Engelen, de Middenwezens, de Krachtdirigenten en de energietransformatoren zullen onder ons bevel in de fysieke wereld tussenkomen waar nodig. Het is Lanaforge, de Soeverein van uw planetenstelsel Satania, de vervanger van Lucifer, die hierover de leiding heeft.

Uw taak is om uw Liefde uit te storten over iedereen, zonder onderscheid, zoals God de zon over iedereen laat schijnen. Uw medemensen dorsten naar Zijn Liefde.

Zij die bijkomende vermogens hebben worden tijdens hun meditaties, in hun slaap, zelfs in waaktoestand, onmiddellijk ingezet waar wij dat nodig achten. Dat gebeurt volgens ieders bekwaamheid, in groepjes of individueel. Wij kunnen de gevaren zien die jullie niet kunnen zien en daarom beslissen wij waar jullie het best worden ingezet. Dat de meesten onder jullie zich daar niet veel van herinneren is maar goed ook voor jullie veiligheid.

Tot ziens, mijn kinderen. Heb vertrouwen en geen angst. Wij hebben alles onder controle.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie het Urantia Boek.