Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik zit fout.

Sessie nr 12 van 12 november 2022 Ė Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in BelgiŽ

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Christus Michael (Jezus) Ė Soeverein van ons plaatselijk universum Nebadon.

Jezus :Mijn kinderen, ik ken jullie bezorgdheid over de vele veranderingen die zich wereldwijd voordoen op economisch vlak, natuur rampen, aanhoudende droogte of teveel regen, voedsel tekorten in vele landen waar het al moeilijk was en torenhoge energie prijzen. Dat zal zich op termijn stabiliseren onder een nieuwe vorm van echte globale samenwerking. Geestelijke transformaties zijn altijd een moeilijke periode. Het hangt af van ieder mens zijn gedachten en emoties. Het is een strijd tussen hen die willen samenwerken met respect voor ieders persoon en land en zij die alles voor zich willen houden. Welk soort mens bent u? Denk daar goed over na want iedere gedachte bezit een energie en die energie wordt verspreid en heeft invloed op alles wat er rondom u en wereldwijd gebeurt.

Het verwijderen van de gevolgen van het 200.000 jarige bewind van de Luciferiaanse of Satanische invloeden die de zielen van God wilde tegenhouden om tot het Paradijs te evolueren, is volbracht.

Hun nefaste invloed was geÔnfiltreerd in Godsdiensten, in de leidende functies, in het atheÔsme, in uw new age bewegingen die begonnen zijn eind 20ste eeuw waarin God werd weggelaten. De lijst is te lang om op te noemen.

Hun wapen was tweedracht zaaien, mensen leugens te vertellen, hun hoogmoed strelen en tegen elkaar opzetten. Lucifer als een God voorwenden, een God die soms beloont maar vooral straft.

Het volk werd in meerdere categorieŽn verdeeld :

-      De heersers Ė de hogere klasse die zich liet dienen en zich verrijkte ten koste van vele volkeren. Men vindt deze categorie in religieuze en commerciŽle en financiŽle verenigingen zowel als bij staatshoofden. Religie heeft altijd macht gezocht in de politiek en gekregen bij de rijken en de heersers. De vele godsdienst oorlogen die eeuwenlangbestonden en nog bestaan waren en zijn nog altijd politiek getint. Geloof is iets heel sterks, heel persoonlijk bij volkeren en kan hierdoor door staatsleiders gebruikt worden om legers op de been te brengen. Het bestond vroeger, het bestaat nog altijd. Vermits religie niet meer overal belangrijk is ontstond er een ander verschijnsel. Regeringsleiders voeren nu oorlog op vele vlakken, dus niet altijd militair. Ze doen dat onder andere door het vaandel te zwaaien van morele waarden en politieke idealen. De vele organisaties van humanitaire rechten en hulp worden op sluwe wijze voor hun doelen misbruikt. Mensen worden niet meer gedood of geplunderd door legers maar door sancties die armoede, hongersnood en ziekten veroorzaken wegens gebrek aan medicatie. Zo spelen landen voor God, rechter en beul om hun einddoel te bereiken in totale straffeloosheid .

-      De burgerij en de notabelen die zich door handel en diensten konden verrijken in meer of mindere mate.

-      De mensen die voor een loon werken

-      De slaven, de armen en de verstotenen.

De Luciferiaanse invloed hebben wij weggewerkt en vervangen door geestelijke invloeden die de Godkennende en liefhebbende mens naar zich toe kan trekken als hij of zij dat wilt. De mens behoudt zijn ďvrije wilĒ, die hem toelaat vrij te kiezen om zich naar God te keren uit overtuiging. Niet uit vrees, angst of eigenbelang. Wel uit liefde voor God en zijn medemens.

Ieder mens heeft een fragment van God in zich gekregen. Een fragment dat identiek is aan God en waarmee de mens ooit zal fuseren zodat deze gefuseerde ziel haar opklimming kan verder zetten Ė niet op andere materiŽle werelden Ė wel op half-materiŽle werelden (morontia werelden) Ė later op meer geestelijke werelden Ė uiteindelijk op zuiver geestelijke werelden om uiteindelijk voor God te staan en door Hem omarmd te worden.

Ieder mens heeft hierdoor een heel zacht fluisterend stemmetje in zich die tot hem spreekt, raad geeft maar voor velen moeilijk te horen is. Ieder mens kan in zijn hart tot God spreken die in hem leeft en op de mens wacht. Wacht tot de mens als eerste contact legt en tot Hem spreekt. Naar hem luistert als de mens Hem raadt vraagt.

Het begint altijd met vragen op het materiŽle vlak pas later komen er meer geestelijke vragen. Als de mens dan in stilte gaat zitten Ė zijn wereldse gedachten even opzij zet en van binnen rustig wordt, dan kan de mens die Goddelijke wijsheid en Liefde intuÔtief ontvangen. Zo zal er stilaan een vertrouwensband komen tussen de mens en God. De mens die zijn hand naar God reikt en God die zijn hand naar de mens uitsteekt door in de mens neer te dalen.

Al de geestelijke middelen en geestelijke communicatie netwerken om de mens toe te laten deze stap te zetten, het hun te vergemakkelijken, zijn operatief.

Het is nu aan de mens om die vertrouwensband met God aan te gaan, zijn immense Liefde te ontvangen en die in zichzelf te verwezenlijken. Om ze dan over te dragen op zijn medemens waarvan hij of zij weet dat ze ook bewoont zijn door een fragment van God. De mens zal dat eerst doen in zijn naaste omgeving en naargelang de mens zich de Liefde van God eigen kan maken zal hij of zij dat overdragen op alle mensen.

God heeft de mensheid niet verdeeld in hogere en lagere soorten. God heeft alle mensen op geestelijk gebied gelijk geschapen. De materiŽle diversiteit in mensen, dieren, planten en mineralen komt van de invloed van de Moeder Geest, Paradijs dochter van de Eeuwige Geest. Er zijn vele planeten die door mensen bewoond worden die absoluut niet op jullie gelijken. Het hangt af van de materiŽle levensomstandigheden die op iedere planeet verschillend is. Uw planeet is gezegend met een grote diversiteit aan mensen. Omarm het en verrijk uw ziel.

God straft niet. Nooit.

Zijn Liefde is zo veel hoger dan het soort liefde die de mens kan opbrengen. Het is de mens die zint op wraak en vergelding. Het is de mens die spreekt van ďoog om oog, tand om tandĒ. Het is de mens die oorlog voert en uitlokt. Het is de mens die anderen altijd wilt overheersen voor zijn eigen profijt en hiervoor handlangers zoekt die maar al te graag meedoen om een deel van de buit te krijgen.

Heb ik u dit tijdens mijn aardse leven geleerd? Heb ik degenen die mij onrecht hebben aangedaan niet vergeven toen mijn mensenleven eindigde? Toch had ik als mens dezelfde keuzes als u.

God kent deze gevoelens niet.

Kijk rondom u, de dingen zijn aan het veranderen. De goeden van vroeger zijn de slechteriken van vandaag. De maskers vallen. Het evenwicht is zich aan het herstellen. Overal op de wereld willen mensen vrede hebben, want zonder vrede is er geen welvaart mogelijk en ook geen geestelijke vooruitgang. Zelfs als oorlog soms het beste uit een individu kan halen zal het meestal het gruwelijkste naar boven brengen.

Het is nu tijd om een nieuw evenwicht te bereiken. Nieuwe, jongere regeringsleiders komen eraan met gedachten van vrede, dialoog en compromissen. Anderen zullen dan weer blijven tot ze hun rol voor ons in het wereldgebeuren hebben uitgespeeld. Of u van hen houdt of niet.

Geloof is terug in de mode, God krijgt zijn plaats terug, respect voor het leven en zijn medemens komen op de voorgrond, de gedachte van een blank superieur ras zal binnenkort op de achtergrond verdwijnen. Niet alleen bij de blanken, maar ook bij hen die dat ooit zelf geloofden.

Laten we het zo stellen : de leiders van het Westen gaan deze nieuwe wereld leren begrijpen en zich meer respectvol en nederig opstellen dan hun voorgangers. Daarvoor heb je een nieuwe generatie leiders nodig die het oude niet meer aanhangen.

Er zijn nog vele corrupte staatshoofden in vele werelddelen die hun volk slecht behandelen, ook in het Westen. Die zullen verdwijnen omdat het volk het niet meer zal aanvaarden. De druk van de ďopgroeiende landenĒ die vrede, welvaart en respect voor ieders soevereiniteit en geloof willen, zal daarin helpen.

Het is aan ieder mens om van binnen te veranderen. Om zijn eigen negatieve gevoelens te leren indrukken zoals afgunst, nijd, haat, lust op wraak en bloed willen zien vloeien. Om een ander te willen overheersen.

De leiders van morgen zijn de kinderen van vandaag en zullen uit het volk komen.

Als er grove corruptie is aan de leiding, dan is die meestal ook te vinden in alle lagen van de bevolking en een kind leert dat snel.

De mens bezit innerlijke goedheid in zich, zeker en vast, maar ook gevoelens die anderen en zichzelf kunnen schaden.

Daarom, veeg eerst uw dorpel schoon, begin bij uw eigen en uw jonge kinderen waar u verantwoordelijk voor bent.

Als er morgen iemand in uw voedingswinkel komt en een brood steelt omdat hij honger heeft en geen geld, hoe gaat u reageren?

Gaat u die mens bestempelen als een dief en hem de gevangenis ingooien

of

Gaat u zeggen : als ik die mens dat brood had gegeven toen ik zag dat hij verhongerde dan had hij dat brood niet moeten stelen.

Ik ken het antwoord, aan mij moet u het niet uitleggen. Ik heb op uw wereld geleefd en gezien hoe welgestelden harteloos en neerbuigend met kansloze en zieken omgingen. Ik heb mij daar toen tegen verzet en ben met open armen naar de armen en zieken gegaan. Ik heb ze genezen en hun verteld over Gods Koninkrijk waar hun ziel na de dood kon verblijven. Dat was ook iets dat toen niet aan de kansloze mocht verteld worden. Het rijk Gods was voor de welgestelden en hogere intellectuelen bestemd. Het resultaat kent u. Ik moest uit de weg geruimd worden.

Is er iets veranderd? Wereldwijd? Niet te veel.

Neem dus uw verantwoordelijkheden. Want nu kunt u het niet meer op Satan of Lucifer steken.

Wees af en toe bekwaam om te zeggen : mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik zit fout. Hier moet ik in veranderen want deze gevoelens en gedachten komen niet van God, wel van mij.

Pas dan zal er verandering komen rondom u en op uw wereld. Een geestelijke liefdesgedachte van mededogen, van begrip, van niet te veroordelen weergalmt overal, tot in de Hemelen toe.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg van de woorden in het blauw, zie het Urantia Boek.