U leeft in historische tijden.

Sessie nr 14 van 23 december 2022 – origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in Belize.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Malvantra Melchizedek

Nota Wivine : Ik zat weer met een paar vragen.

Gaat de mensheid vooruit op geestelijk en moreel gebied als het ene land het andere zijn religie, morele waarden, politieke en gerechtelijke structuur dwangmatig opdringt. Dat is niet iets nieuws, het doet zich al eeuwenlang voor wanneer een veroveraar of een grootmacht zich in een dominante positie bevindt.

Er zijn nu veel manieren om van een land iets af te dwingen, de keel toe te pitsen of te laten verhongeren.

Ik herinner mij de gruwelijke verhalen over de kruistochten die in de 12de en 13de eeuw plaatsvonden ; zogezegd om het Christendom te verspreiden en Jeruzalem te bevrijden. Jeruzalem werd bevrijd maar er was geen levende ziel meer in te vinden. Dan zijn de West-Europeanen vanaf de 15de eeuw andere continenten gaan verkennen. Eerst kwam het leger die alle tegenstand neermaaide met hun wapens, onmiddellijk gevolgd door missionarissen met of zonder de inquisitie die de mensen soms vriendelijk, soms op gruwelijke manier tot het christendom wilden bekeren. De lokale bevolkingen werden beroofd van hun leefgebied en herleid tot slaven, of goedkope arbeidskrachten zoals men dat nu noemt. Hun gronden werden verkocht door de veroveraars aan eigen volk om er plantages of mijnen te beheren en het veroverde land te bevolken.

Ik weet niet waarom, maar ik kreeg de indruk dat dit nog altijd gangbaar was, zei het op een minder opvallende manier. Het is meer verstopt. De ‘vrome’ schapenvacht waar de wolf zich destijds in verstopte is veranderd, is subtieler geworden. Het evolueerde met de financiële-, transport- en communicatie middelen van deze tijd. Echter niet de wolf zelf, die is nog altijd dezelfde.

Dus ja, wij mensen van goede wil,

-      aan wie gezegd wordt dat ze eerst hun eigen dorpel moeten schoonmaken voor we een ander met de vinger wijzen.

-      Dat we ons eigen geloof voor ons moeten houden omdat dat geloof levend is en constant evolueert.

-      Waarvan tolerantie en respect verwacht wordt tegenover een ander geloof, andere sociale en wettelijke structuren van een land, omdat uiteindelijk alle wegen naar het Paradijs leiden,

hebben het daar al eens moeilijk mee. Het is alsof onze moeite niets oplevert en ik geef toe, het is soms ontmoedigend.

Het is zo dat we graag alles en iedereen zouden willen zien verbeteren tijdens ons leven, met één toverstokje of een magische formule. Ik kom uit het westen en zie ook wel dat onze regeringen en bevolkingen te veel neiging hebben om anderen te betuttelen, ze met de vinger wijzen, overtuigd van hun hogere morele waarden en politieke structuren. Is dat werkelijk zo? Of is het enkel een laagje vernis omdat ze het geld in de ene hand hebben en een mitraillette in het andere?

Ja, dan kwam de volgende vraag op : hoe zal de wereld dan naar vredelievendheid en tolerantie evolueren, respect voor de natuur aan de dag leggen, hogere geestelijke waardes bereiken?

Want wij schijnen daar op ons eigen niet in te lukken. Het is alsof we met zijn allen in een doodlopende straat zijn geraakt waar we zonder hemelse hulp niet meer zullen uit geraken.

Malvantra Melchizedek : De groei van geestelijke wijsheid en menselijke moraal volgens Gods zienswijze gebeurt traag.

Het begint met het ontkiemen van een innerlijke behoefte om op zoek te gaan naar Goddelijke Waarheid. Daarna hangt het af van de wens en het willen openstaan voor nieuwe goddelijke waarheden. Om deze vervolgens te omarmen en in zich te integreren.

Dat is geen simpele zaak en dat vraagt tijd.

Het gaat dikwijls ten koste van dingen die men als waarheid aannam. Tradities die plots hun belang verliezen, een geloofsgemeenschap die men verlaat omdat men er zich niet meer in thuis voelt. Zulk een innerlijke zoektocht naar Gods wijsheden is een hele omwenteling in het leven van een mens.

Eenmaal de mens het bestaan aanvaardt van het inwonend God Fragment of de Gedachtenrichter in zijn hart, met wie hij of zij een persoonlijke, vertrouwelijke relatie aangaat uit liefde, dan wordt het proces van zielsgroei duizendenmalen versnelt. God kan alles en weet precies hoe Hij met Zijn kind moet omgaan om zijn ziel vooruit te helpen. Dat kan geen enkele mens, hoe heilig of geestelijk die ook is.

De meeste Godsdiensten en leren van grote Wijzen bestaan al honderden, wel duizenden jaren. Hoge Priesters en leiders bepaalden de tradities, het sociale leven en het geloof van hun volgelingen met een zachte of harde hand. Dikwijls werden het staatsgodsdiensten die het wereldse recht mengden met eeuwen oude etnische tradities. Tradities die nu nog altijd moeilijk te doorbreken zijn.

Laten we een algemeen voorbeeld nemen : de doodstraf. Die wordt in vele landen ter wereld nog altijd toegepast. In de meeste westerse landen werd ze afgeschaft. Nog niet zolang geleden en niet overal. Er zijn nog altijd westerse Staten die de doodstraf toepassen omdat hun bevolking dat wenst. Toch durven sommige westerse landen anderen daarvoor met de vinger wijzen. Dat is nu één voorbeeld, er zijn er zovele.

Godsdienst en tradities kweken gewoontes aan en de mens houdt er niet van om van gewoontes te veranderen. De mens op Urantia heeft zelfs argwaan en dikwijls angst voor nieuwe geloofswaarheden. Zeker als ze zelf het initiatief moeten nemen en persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen geestelijke vooruitgang.

De gelovige mens heeft geen probleem met het idee dat er een Schepper bestaat, een Schepper die zich overal bevindt : in de natuur, in de sterren, in alles. Een God die alomtegenwoordig is, maar niet in hen zelf. Het idee dat God in hun hart leeft en hun leven deelt schrikt hen af.

Waarom zou God alomtegenwoordig zijn maar niet in de mens? Maakt de mens geen deel uit van Zijn Schepping?

Het bestaan van een “Vonk van God” in ieders hart houdt in dat de mens zich rechtstreeks kan laten onderwijzen door de Schepper van alles. Daar bovenop krijgt de mens nog persoonlijke begeleiding van Engelen en Middenwezens, van Geestelijke Gidsen en Hogere Geestelijke Wezens.

Het vraagt van de mens veel moed, durf en vooral geloof en liefde voor God om zulk een stap in het onbekende te zetten. Om zich plots niet meer te verlaten op wereldse geestelijke gidsen, priesters, kanaliseerders van boodschappen, waarvan ze overtuigd zijn dat ze zonder hun hulp nergens zouden geraken op geestelijk gebied of in de Hemelen.

Daarbovenop speelt de angst voor God en grote rol. Mensen zijn niet perfect, doen misstappen, soms zelfs hele grote misstappen en zijn bang dat ze zouden gestraft of afgewezen worden door God. Het idee van een liefdevolle God die zijn kinderen alles vergeeft als ze hun hart maar openen voor Hem is weinig verspreid.

De mens evolueert traag. Respecteer dat en laat iedereen geestelijk vooruitgaan op zijn tempo. Ook uw kinderen krijgen die vrijheid van ons. Ook zij hebben die vrijheid om naar binnen te keren tot God op hun moment en uit eigen wil als ze opgroeien. Geef hen gewoon de kennis mee als ze jong zijn dat God in hen leeft, dat ze er mee kunnen spreken, leer ze in stilte tot God spreken. Het stemmetje van hun engelen horen. Laat ze dan als ze wat ouder zijn hun eigen levenservaringen opdoen. Dwing niets want het helpt niet.

Alhoewel het zeker en vast in onze mogelijkheden zit, zou het onverantwoord zijn van onze kant, om het geloof en de traditionele manier van leven van eender welk volk radicaal en dwangmatig te willen veranderen.

Het zou de samenleving van vele volkeren totaal verstoren, in verwarring brengen, ontwortelen als Wij heel uw mensheid zouden overspoelen met nieuwe, abstracte geestelijke waarheden via openbaringen of andere wegen.

Net zoals het altijd een catastrofe is geweest als veroveraars en wereldheersers dwangmatig hun leefgewoonten, morele waarden en godsdienst opdrongen.

Zo werkt het niet.

Wij hebben al het nodige gedaan opdat ieder mens zich gemakkelijk en rechtstreeks kan connecteren met het God Fragment dat in ieders hart leeft. Het is aan ieder mens om die liefdesband met God in zijn hart aan te gaan, te versterken via zijn geloof. Later wordt dat een “zeker weten”, omdat de band met God levend is geworden, de twijfels verdwenen zijn door het intens beleven van die relatie met God. Door open te staan voor Zijn Wijsheid en het tijdrovend werk te hebben ondernomen om zichzelf te verbeteren volgens Zijn aanwijzingen.

Ieder individu zal op termijn beseffen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn geestelijke ontwikkeling, dat hij zelf zijn eigen relatie met God dient op te bouwen.

Je hoeft niet alles wat je tot daar heeft gebracht te misprijzen. Je hoeft niet in een grot of klooster te leven. Laat God uw dagelijks leven delen. Je mag gerust binnen je sociale kring en geloofstradities blijven. Is het niet meer jou ding, wel laat vallen wat je niet meer afgaat.

Niemand hoeft nog iets te verkondigen noch volgelingen zoeken. De kennis van de ‘persoonlijke God’, die in ieders hart leeft is al lang gekend in vele geloofstradities. Wij helpen nu al alle volkeren in de wereld, via hun eigen wijze mensen, om die kennis op de voorgrond te brengen en door te geven aan eenieder die dorst naar geestelijke Waarheid.

Het enige dat u mag meedelen, binnen uw eigen bevolking en cultuur, is dat de “Schepper van al” de verantwoordelijkheid op zich neemt om eenieder Zelf te onderwijzen, en de weg te tonen naar hogere geestelijke wijsheid en zielsontwikkeling.

Het enige wat u kunt doen is de weg wijzen naar binnen, naar het hart, waar God leeft.

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geestelijke ontwikkeling. De tijd is voorbij dat men dat uit handen kon geven. Dat men de verantwoordelijkheid ervan in andermans schoenen mocht schuiven die jullie dan de te volgen regeltjes gaf. De tijd is voorbij van de menselijke kerkelijke en geestelijke leiders. Zij hebben de mens zeker ergens gebracht, maar nu moet de mens leren op zijn eigen benen staan.

Vele mensen moraliseren graag anderen of worden graag aanzien als geestelijke leiders. Daardoor zetten ze zichzelf op een hogere stoel. Let op uw eigen gedachten en motivaties in al wat u doet. Komt het uit uw hart of komt het uit uw brein, ego of verwaandheid?

Daarom zeg ik u :

u mag een paard naar het meer brengen, maar u kunt het niet verplichten om te drinken.

Wat betreft de oorlogszuchtige gebeurtenissen op jullie wereld en alle moeilijkheden die zich hebben voorgedaan : deze komen voort uit een buitensporig gebruik van sancties door de veroveraars en zij die ten koste van al willen winnen. Ze veroorzaken oorlogen en staatsgrepen, terwijl ze zich kleden in het gewaad van onschuld, goedheid en heiligheid.

Deze gebeurtenissen zullen de hele wereld duidelijk maken dat jullie allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat de mensheid functioneert als één lichaam. Als je één volk schaadt, schaad je de hele mensheid en dus jezelf. Jullie leven nu in een tijd waarin al het kwaad dat jullie anderen wilt aandoen, op individueel of staatsniveau, heel snel bij jullie zal terugkomen.

Er zal nog veel onthuld worden, er zal nog veel leed zijn, vooraleer iedereen het volledige aangezicht van het “Beest” zal herkennen. Het “Beest” dat zich stilaan in het nauw gedreven voelt.

Dat is het werk van de Meest Verhevene die samen met zijn medewerkers de regeringen begeleidt op uw planeet.

Heb alle mensen lief, veroordeel niemand want u hebt niet alle gegevens in hand om dat objectief te doen. Mensen worden éénzijdig, slecht of verkeerd geïnformeerd door hun regeringen.

Wij lokken geen oorlogen uit, dat doen jullie zelf. Wij zien het ook liever anders, maar de mens heeft “vrije wil”. De mensen moeten zelf met elkaar leren omgaan en water in hun wijn doen. De weg van de dialoog en onderhandelingen aangaan en naar oplossingen zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn ingeval van conflicten om erger te vermijden.

Nu kijken buitenstaanders naar een oorlogsgebied zoals ze naar een voetbal match kijken. Met of zonder belangstelling. Ingeval van belangstelling steunt ieder zijn geliefde ploeg. Iedere ploeg heeft zijn supporters en ze laten hun emoties maar op hol slaan met alle drama’s die daar uit voortkomen.

Denk na over uw eigen gedachten en emoties want die beïnvloeden anderen. Voor de daad komt de gedachte. Blijf liefde sturen naar iedereen, naar ieder volk. God maakt immers geen onderscheidt tussen de mensen.

De mensheid is een grote stap vooruit aan het zetten.

Jullie leven in een historisch tijdperk waarin de mens uiteindelijk tot de conclusie zal komen dat er geen andere manier is dan te kiezen voor vrede door middel van dialoog en respect als hij zichzelf geen kwaad wil doen, of, in het ergste geval, zichzelf vernietigen .

Geen zorgen, we houden de gebeurtenissen in de gaten.

Als iemand niet beseft hoe belangrijk en historisch deze tijden zijn, raad ik jullie aan om in stilte te gaan, in meditatie. Vraag uw God Fragment, uw Engelen en de Hogere Wezens om opheldering. Ze zullen jullie een beter inzicht geven in de situatie waarin ieder van jullie zich bevindt.

Dat was het voor vandaag, mijn kinderen. Dit was Malvantra Melchizedek. Zalige Kerst aan alle mensen van goede wil en met een groot hart.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor meer uitleg over de woorden in het blauw, zie het Urantia Boek.