DeÔsme Ė Fysicotheologie en AtheÔsme

DEEL 2

Sessie nr 3b van 12 april 2024 Ė origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde in BelgiŽ

Bezoeker : Malvantra Melchizedek

Ontvangen door Wivine

Malvantra Melchizedek :

Zoals u hebt gemerkt in sessie nr 3a-2024 was de wetenschap in zijn beginstadium niet altijd atheÔst. AtheÔsme is bij hen vooral opgedoken in het begin van de 20st eeuw en dat was vanuit hun standpunt begrijpelijk en veiliger om zich te beschermen tegen het dogmatische karakter van geÔnstitutionaliseerde religies die honderden jaren jacht deden op ketters en andersdenkende in Europa ; die al de wetenschappelijke bevindingen die niet strookten met hun dogmaís vernietigden alsook diegenen die ze hadden ontdekt en er openlijk over spraken.

Deze filosofen en nieuwe wetenschappers waren verplicht voor hun veiligheid om samen te komen en van gedachten te wisselen in het geheim in privť huizen. Die gewoonte werd tot nu toe behouden. Nog altijd worden nieuwe wetenschappelijke studies en hun resultaten nauwlettend in het oog gehouden en soms vervolgd of vernietigd. Alhoewel niet meer door Kerken of religies, wel door multinationale economische en financiŽle belangen van alle slag die ook invloed hebben op politieke machthebbers.

Het internet heeft daar nu wel verandering in gebracht, het wordt alsmaar moeilijker om dat soort doofpotacties uit te voeren en wetenschappelijk onderzoek wordt nu globaal gedaan door vele nieuwe grootmachten die opgekomen zijn in de 20ste eeuw.

Er zal dus een nieuw evenwicht komen waar iedereen die wat gezond verstand heeft zal inzien dat samenwerken veel beter is dan elkaar tegenwerken. Oorlogen van een ander tijdperk zijn, ook als ze gevoerd worden door andere landen voor hun kar te spannen die daar dan uiteindelijk het slachtoffer van worden en bedrogen uitkomen.

Dan zijn er nog de ultra-rijke filantropen van eind 20ste en begin 21ste eeuw die hun eigen wereldvisie hebben van hoe mensen moeten denken en wat ze moeten geloven. Ook zij trachten hun gedachtegoed of soort religie op te dringen. Die komen dan ook regelmatig in het geheim bijeen. Want het volk is er om hun belangen te dienen en wordt via misleidende informatie, gemanipuleerde wetenschappelijke bevindingen, nieuwe politieke partijen en diverse opvoedingsorganismen in hun denkrichting geduwd.

Dankzij de snelle en massale informatie via het internet raast alle soorten nieuws over heel de planeet in een recordsnelheid. Mensen die over iets nadenken of iets dieper willen uitzoeken kunnen dat nu doen. Voor andere standpunten uitkomen in eigen omgeving blijft nog altijd moeilijk. Zeker als dat tegen de algemene denkstroom ingaat of als men van oordeel is dat het de staatsveiligheid in het gedrang brengt. Dat kan gaan over religieuze standpunten, politieke ideologieŽn, bepaalde oorlogsgebieden tot zelfs presidentsverkiezingen in binnen of buitenland.

Er is dus niet zoveel veranderd over de eeuwen heen op dat gebied, enkel de vorm is veranderd en de snelheid waarmee informatie over heel de wereld verspreid wordt.

Het is een normale, trage evolutie waarin de mens voor keuzes komt te staan en beslissingen moet nemen. Nadenkt over Gods bestaan en het leven na de dood. Tot hogere morele waarden komt en over ethische situaties nadenkt en beslissingen neemt. Traditionele voorbeelden zijn :

-      De doodstraf

-      Fysieke straffen

-      Euthanasie

-      Abortus

-      Gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek

-      Ethisch verantwoord wetenschappelijke onderzoek en proefnemingen Ė

-      Het gebruik en misbruik van artificiŽle intelligentie

-      Het bewaren of herstellen van de natuur

Nieuwe uitvindingen kunnen nieuwe morele en ethische vragen opwekken, ook Gods- definities herzien en dat zal zo blijven.

Het is niet zo dat iedere wetenschapper automatisch atheÔst wordt als hij of zij in het wetenschappelijk onderzoek terechtkomt. Het is eerder dat ze er niet willen voor uit komen of er niet van houden om in te gaan op religieuze openbaringen die niet wetenschappelijk te controleren zijn. Zij zullen wel met theorieŽn naar voren komen waarvan ze hopen dat die ooit bevestigd worden. Als die theorieŽn op een dag weerlegd worden door nieuwe ontdekkingen dan zal een objectieve wetenschapper dat onderzoeken en alles aanpassen. Sommigen die een zekere autoriteit hebben in de wetenschappelijke wereld zullen nieuwe ontdekkingen en nieuwe theorieŽn bevechten en zich vasthouden aan de gangbare theorie of geloof daarin. Dan komt men in een andere vorm van kristallisering en dogmatisme terecht. Dat maakt ook deel uit van de evolutie in het geloof en denken van de mens.

Zo zijn ook niet alle atheÔsten overtuigde Godsloochenaars.

Lucifer kan eveneens beschouwd worden als een atheÔst, een Godsloochenaar. Hij was een Lanonandek Zoon van Christus MichaŽl en de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon. Het manifest van Lucifer getuigt hiervan. Het bestond uit drie belangrijke punten waartegen hij rebelleerde. Het eerste punt was het bestaan van de Universele Vader te loochenen waarvan volgend uittreksel uit het Urantia boek getuigt:

53:3.2 (603.3) 1. De werkelijkheid van de Universele Vader. Lucifer bracht als beschuldiging in dat de Universele Vader niet werkelijk bestond, dat de fysische zwaartekracht en de ruimte energie inherent waren aan het universum, en dat de Vader een mythe was die door de Paradijs-Zonen was bedacht met het doel hen in staat te stellen de heerschappij over de universa in naam van de Vader in handen te houden.

Lucifer heeft zijn Ďvrijheidsverklaringí afgekondigd op een moment dat de Paradijs en Schepper Zoon Christus Michael (Jezus) Ė Soeverein van uw plaatselijk universum Nebadon - nog bezig was aan de 7 zelfschenkingen in al de ordes van Zijn geschapen Wezens, waarvan die als mens pas heeft plaatsgevonden +/- 2.000 jaar geleden als Jezus van Nazareth.

Dat betekende dat hij vaak afwezig was. Pas nadat Hij deze zeven zelfschenkingen had volbracht, ontving Hij de volledige macht over Zijn plaatselijk universum Nebadon en werd Hij gekroond tot Almachtige Soeverein van Nebadon. Vůůr deze kroning stond Nebadon onder het hoge toezicht van adviseurs en afgezanten uit het Paradijs waaraan Lucifer en zijn acolieten zich ergerden omdat ze meer vrijheid van handelen wilden om hun eigen ideeŽn te verwezenlijken betreffende de evolutie van de menselijke zielen. Dit was 200.000 jaar geleden.

Ondanks de nefaste invloed van Lucifers ideeŽn betreffende de evolutie van de mensenzielen heeft hij de drang van de mens om God te zoeken nooit volledig kunnen doven. Zeker niet meer na de verrijzenis van Jezus, die het signaal toen gaf dat ieder kind op zeer jonge leeftijd een God Fragment kon krijgen.

Ieders religieus geloof of ongeloof evolueert met de tijd. God leeft nu in ieders hart en weet precies hoe ver en hoe snel Hij moet omgaan met een ontluikende mensenziel.

God Ė De Schepper van alles Ė is niet enkel de zichtbare kosmos. God is veel groter dan het Meester Universum dat samengesteld is uit het :

-      Paradijs eiland

-      Havona die er rond cirkelt met zijn vele geestelijke werelden

-      De 7 Superuniversa die rond Havona circuleren die geestelijke, morontia en materiŽle planeten bevat.

-      De 700.000 plaatselijke universa Ė 100.000 in ieder Superuniversum

-      De vier buiten-ruimten met hun ontwikkelende werelden die circuleren rondom de 7 Superuniversa.

Deze schepping die door God volledig wordt doordringt is slechts een heel klein deel van het volledige Wezen van God in de Ďonmetelijke donkere ruimte van het heelalí.

Uw wetenschappers kunnen de kosmos of delen van het Meester Universum bestuderen via de astronomie, de biologie, de fysica, de chemie, de kwantum fysica en mathematica, enzovoorts.

Zij bestuderen de energieŽn van uw planeet en de kosmos die ze kunnen waarnemen, en die voortkomen uit God Ė De Eerste Bron en Centrum. Verschillende grote wetenschappelijke onderzoekers beseffen al eeuwen lang dat er een Meester Brein achter de Schepping is.

Het probleem van de exacte wetenschappers is : hoe gaan we het noemen en definiŽren zonder in conflict te komen met de termen en definities van bestaande religies, zonder onze onderzoeken gekelderd te zien wegens Godslastering? Zonder ruzies tussen collegaís vanwege al die verschillen in religieuze opvattingen?

Ze hebben dan in het begin van de 20ste eeuw besloten om erover te zwijgen en het over te laten aan theologen en filosofen.

Het is via de wetenschappelijke studies en onderzoek dat Gods Almacht het meeste tot uiting komt voor de mens. Al de universele natuurkundige verschijnselen in de gehele ruimte vinden hun oorsprong in de activiteiten van de Eerste Bron en Centrum. Daar komen alle fysische energie en materiŽle manifestaties uit tevoorschijn die niet geestelijk zijn.

In het Meester Universum bestaan er 3 basis-energieŽn en ťťn samengestelde:

-      De geestelijke energie

-      De mentale of bewustzijns energie

-      De materiŽle energie.

-      De morontia energie is een samenstelling van diverse proporties geestelijke en materiŽle energie.

Ze hebben nog niet alles ontdekt, en kunnen ook niet alles ontdekken van God omdat God een Zuiver Geestelijk Wezen is en Zuivere Geestelijke Energie , een Wezen dat veel en veel groter is dan het geschapen Meester universum met alles erop en eraan.

Om alles van God te kennen moet de menselijke morontia ziel zodanig vergeestelijken dat het als een Hoger Geestelijk Wezen, in Gods gelijkenis, de Vader in het Paradijs kan aanschouwen. En dan nog zal God niet volledig te vatten zijn voor deze Goddelijke Hogere Geestelijke Wezens van menselijke afkomst die Gods perfectie hebben bereikt.

Deze Hogere Goddelijke Wezens van menselijke afkomst zullen de instrumenten worden die het huidige Meester universum zullen helpen transcenderen binnen vele miljoenen aardse jaren naar het nieuwe tijdperk. God zal aan hen de vermogens delegeren om de Nieuwe Schepper Zonen en Dochters te worden van dit toekomstig getranscendeerde Ė volledig vergeestelijkt Meester universum.

De actuele Schepper Zonen en Dochters afkomstig van het Paradijs, geschapen door de Godheden der Triniteit, die van God De Vader alle vermogens hebben ontvangen voor het scheppen en beheren van de morontia en materiŽle werelden

-      in de 700.000 plaatselijke universa van de 7 Superuniversa,

-      alsmede het scheppen van de verschillende Ordes van goddelijke zonen zoals de Melchizedeks, Vorondadeks, Lanonandeks, enzovoorts tot aan de mens,

zullen dan nieuwe verantwoordelijkheden ontvangen en de nieuwe generatie Schepper Zonen en Dochters van menselijke oorsprong ondersteunen in hun nog niet geopenbaarde taken.

God is alomtegenwoordig. Hij kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd verschijnen in heel Zijn Kosmische creatie. Hij kent ieder haar op uw hoofd, er is niets dat Hij niet weet van al wat er gebeurt in zijn geschapen Meester Universum. Hij is constant geÔnformeerd over alles en iedereen omdat alle dingen in Hem samenhangen en in Hem hun bestaan hebben.

Hij is echter niet overal op dezelfde manier waarneembaar.

1)   God is alleen waarneembaar of zichtbaar in zijn Perfectie op het Paradijseiland en in het centrale universum.

2)   Hij is niet merkbaar of zichtbaar in de 7 Superuniversa. Hij heeft daar zijn aanwezigheid ingeperkt om het volledige beheer ervan over te laten aan de regeerders van het Superuniversum en aan de Schepper Zonen en Moeder Geesten in de plaatselijke universa van een Superuniversum. Allen hebben hiervoor macht en vermogens ontvangen en zijn daadwerkelijk Gods gelijken.

3)   Uitzondering hierin is het persoonlijkheidscircuit van de Eerste Bron en Centrum en zijn gedachtenrichters. Hier werkt God alleen, rechtstreeks en uitsluitend zelf. Hier delegeert Hij niets.

De Gedachtenrichters vertegenwoordigen God in het hart en bewustzijn van de mens, maar het is aan de mens om zelf zijn medewerking te verlenen aan dit inwonend God Fragment zodanig dat de groeiende mensenziel het Goddelijk bewustzijn stilaan nadert en de Gedachtenrichter, met toestemming van de ziel, meer en meer invloed kan uitoefenen zodat Zijn aanwezigheid op termijn kan gevoeld en gehoord worden.

Het zijn niet de zonden en wandaden van een mens die het werk en de invloed van de Gedachtenrichter beperken. Absoluut niet, God blijft altijd van iedereen houden op dezelfde manier, zelfs van de grootste misdadiger. Het hangt louter af van de vrije keuzes van de mens zelf. Wil je God leren kennen, dan moet je uzelf vrijelijk tot Hem richten en met Hem een liefdevolle vertrouwensrelatie aangaan in hart en ziel.

Zo niet, dan zal het God Fragment weinig, minder of helemaal geen noemenswaardige invloed kunnen uitoefenen.

Voor de natuurkundige en wiskundige, in de fysica en kwantum fysica, in de biologie en moderne genetica, de astrologie, geologie, manifesteert God zich als ĎEnergieí, dus als een niet-geestelijk verschijnsel.

Het grootste geschenk dat God de mens heeft gegeven is zijn ďVrije WilĒ.

God heeft zelf Vrije Wil en toen Hij besliste om een mens te scheppen naar Zijn evenbeeld die uiteindelijk het Paradijs zou kunnen bereiken in Gods Perfectie dan moest die mens 4 belangrijke dingen meekrijgen van God de Vader

-      Een persoonlijkheid

-      een zielsembryo

-      Een Ďvrije wilí zodat hij of zij vrijelijk keuzes kan maken

-      Een Fragment van God waarmee de ziel ooit zal fuseren om te kunnen verder evolueren tot een Hoger Geestelijk Wezen naar Gods Beeld, in Zijn Perfectie.

Zulk een geestelijk stadium bereiken uit vrije wil kan een mens enkel bereiken door moeilijkheden te overwinnen, door vallen en opstaan, via persoonlijke openbaringen en innerlijke belevenissen, door wandaden en heldendaden te verrichten.

Om :

-      Karaktersterkte op te bouwen door teleurstellingen en ontberingen het hoofd te bieden.

-      AltruÔsme te ontwikkelen door mensen en dieren in moeilijkheden te helpen.

-      Hoop en vertrouwen te ontwikkelen om de onzekerheden en gevaren van het leven het hoofd te kunnen bieden.

-      Geloof ontwikkelen door te blijven zoeken naar niet onthulde waarheden. De zoektocht naar Waarheid wordt pas echt aangewakkerd wanneer men leeft in een omgeving waar men kan dwalen en omringd wordt door leugens.

-      Het goddelijke ideale te zoeken door te leven in een omgeving waar goedheid en liefde nog moeten verbeterd worden.

-      Trouw zijn kan pas ontwikkeld worden door in een omgeving te leven waar men verleid kan worden tot ontrouw en verraad.

-      Onbaatzuchtig en nederig worden op goddelijk niveau kan men pas door zijn egoís te verzaken die altijd roepen om eerbetuigingen en erkenning van een ander.

-      Het goede willen doen en op een hoger niveau brengen kan men alleen als er ook de mogelijkheid bestaat om het kwade te doen.

-      Het innerlijk geluk appreciŽren kan de mens pas als hij pijn en verdriet heeft beleefd.

Het grootste geschenk van God aan de mens is zijn vrije wil. De mens kan vrijelijk kiezen. Zonder die vrije wil kan de mens niet kiezen om te worden als God, en dus nooit echt Goddelijk worden.

Door de levensomstandigheden waarin een jonge mensenziel naar God wilt toegroeien of niet, kan het niet anders dan dat er misstappen worden begaan, verkeerde beslissingen worden genomen en verdriet aan anderen wordt aangedaan. Soms kleine, soms grote.

U kunt vrijelijk beslissen om het anders te gaan doen. U bent vrij om Gods raad en begeleiding te vragen en ernaar te gaan leven. God zal u nooit afstoten, beschimpen en afkeuren. Hij zal u wel voorzichtig, zonder oordeel over goed of slecht, laten zien waar u zich nog kunt verbeteren. Kan uw ego het niet accepteren dat u zich nog ergens kunt verbeteren, dan is dat ook goed voor God.

Iedere mens is uniek. Iedere mens krijgt vele keuzes, kansen en tijd om zich tot Gods perfectie te verheffen. De ene neemt de snelweg, de andere experimenteert met alternatieve wegen. Anderen nemen de kleine paden en wandelen door velden, dorpen en steden op hun tempo, blijven soms hangen in een oord en trekken dan weer verder. U bent vrij en u mag uw tijd nemen om alles te beleven zodat u met kennis van zake, uit innerlijke overtuiging en vol vertrouwen zelf beslist om u over te geven aan Gods Oneindige Wijsheid. Een Wijsheid die ooit van u een Hoger Geestelijk Wezen naar Zijn Beeld en Gelijkenis zal maken, met een vrije wil net als Hij.

Mijn lieve kinderen, het was mij een waar genoegen om u van dienst te zijn. Jullie kunnen zich niet voorstellen wat een geluk jullie hebben om in deze merkwaardige, historische, uitzonderlijke woelige en veranderende tijden op Urantia te leven en er met ons actief aan deel te nemen als dat uw wens is. Dit was Malvantra Melchizedek.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

https://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw gelieve meer informatie te vinden in Het Urantia Boek.